Diagnoskriterier för ADHD

Kriterier för ADHD (Uppmärksamhetsstörning/Hyperaktivitet)

Följande kriterier gäller för ADHD enligt DSM IV

A. Antingen (1) eller (2):

 

Ouppmärksamhet

(1) Minst sex av följande symtom på ouppmärksamhet har förelegat i minst sex månader till en grad som är maladaptiv och oförenlig med utvecklingsnivån:

a) Är ofta ouppmärksam på detaljer eller gör slarvfel i skolarbetet, yrkeslivet eller andra aktiviteter

b) Har ofta svårt att bibehålla uppmärksamheten inför uppgifter eller lekar

c) Verkar ofta inte lyssna på direkt tilltal

d) Följer ofta inte givna instruktioner och misslyckas med att genomföra skolarbete, hemsysslor eller arbetsuppgifter (beror inte på trots eller på att personen inte förstår instruktionerna)

e) Har ofta svårt att organisera sina uppgifter och aktiviteter

f) Undviker ofta, ogillar eller är ovillig att utföra uppgifter som kräver mental uthållighet (t ex skolarbete eller läxor)

g) Tappar ofta bort saker som är nödvändiga för olika aktiviteter (t ex leksaker, läxmaterial, pennor, böcker eller verktyg)

h) Är ofta lättdistraherad av yttre intryck

i) Är ofta glömsk i det dagliga livet

 

Hyperaktivitet

(2) Minst sex av följande symtom på hyperaktivitet-impulsivitet har förelegat i minst sex månader till en grad som är maladaptiv och oförenlig med utvecklingsnivån:

a) har ofta svårt att vara stilla med händer eller fötter eller kan inte sitta still 

b) lämnar ofta sin plats i klassrummet eller i andra situationer där personen förväntas sitta kvar på sin plats en längre stund 

c) springer ofta omkring, klänger eller klättrar mer än vad som anses lämpligt för situationen (hos ungdomar och vuxna kan detta vara begränsat till en subjektiv känsla av rastlöshet) 

d) har ofta svårt att leka eller utöva fritidsaktiviteter lugnt och stilla

e) verkar ofta vara "på språng" eller "gå på högvarv"

f) pratar ofta överdrivet mycket

 

Impulsivitet

g) kastar ofta ur sig svar på frågor innan frågeställaren pratat färdigt

h) har ofta svårt att vänta på sin tur

i) avbryter eller inkräktar ofta på andra (t ex kastar sig in i andras samtal eller lekar).

 

Övrigt

B. Vissa funktionshindrande symtom på hyperaktivitet/impulsivitet eller ouppmärksamhet förelåg före sju års ålder.

C. Någon form av funktionsnedsättning orsakad av symtomen föreligger inom minst två områden (t ex i skolan/på arbetet och i hemmet).

D. Det måste finnas klara belägg för kliniskt signifikant funktionsnedsättning socialt eller i arbete eller studier.

E. Symtomen förekommer inte enbart i samband med någon genomgripande störning i utvecklingen, schizofreni eller något annat psykotiskt syndrom och förklaras inte bättre med någon annan psykisk störning (t ex förstämningssyndrom, ångestsyndrom, dissociativt syndrom eller personlighetsstörning).

 

Koden baseras på form av störning:

Om uppmärksamhetsstörning och hyperaktivitet/impulsivitet, funnits under det sista halvåret kallas det ADHD kombinerad typ.

Om hyperaktivitet/impulsivitet varit tydligast under sista halvåret kallas det ADHD hyperaktiv/impulsiv typ

Om uppmärksamhetsstörning varit tydligast under sista halvåret kallas det ADD Uppmärksamhets störning (ADHD med framförallt bristande uppmärksamhet).

 

DAMP

DAMP är en förkortning av "dysfunktion av aktivitetskontroll/uppmärksamhet, motorik och perception".

Dysfunktion betyder störd funktion. Motorik är kroppens rörelseförmåga.Perception handlar om de vi tar in genom våra sinnen så som syn, hörsel, känsel med mera.

DAMP är ett begrepp som vi framför allt använder i de nordiska länderna. Internationellt brukar man använda begreppet ADHD plus störd utveckling av koordinationsförmågan (DCD).

 

Störd utveckling av koordinationsförmågan

(DCD Developmental Coordination Disorder)

A. Prestationen i vardagliga aktiviteter som kräver koordinationsförmåga ligger klart under den förväntade nivån för personer i samma ålder och med motsvarande intelligensnivå. Störningen kan ta sig uttryck i påtagligt försenad motorisk utveckling (t.ex. gå, krypa, sitta), att personen tappar saker, är klumpig, är dålig i olika sporter eller har dålig handstil.

B. Störningen enligt kriterium A försvårar i betydande grad skolarbete eller vardagliga aktiviteter.

C. Störningen beror inte på somatisk sjukdom/skada (t.ex. CP, hemiplegi eller muskulär dystrofi) och uppfyller inte kriterierna för någon genomgripande störning i utvecklingen.

D. Om mental retardation finns med i bilden är de motoriska svårigheterna mer uttalade än förväntat.

 

Trotssyndrom 

(ODD Oppositional Defiant Disorder) 

A-kriteriet är ett mönster av negativistiskt, fientligt och trotsigt beteende som varat i minst sex månader och tagit sig uttryck i minst fyra av följande beteenden:

1) tappar ofta besinningen

2) grälar ofta med vuxna

3) trotsar ofta aktivt eller vägrar underordna sig vuxnas krav eller regler

4) förargar ofta andra med avsikt

5) skyller ofta på andra för egna misstag eller dåligt uppförande

6) är ofta lättretad och stingslig

7) är ofta arg och förbittrad

8) är ofta hämndlysten eller elak.

 

Uppförandestörning 

(CD Conduct Disorder)

De diagnostiska kriterier för uppförandestörning är:

A. Ett upprepat och varaktigt mönster av beteenden som innefattar kränkning av andras grundläggande rättigheter eller för åldern grundläggande sociala normer och regler. Störningen tar sig uttryck i minst tre av följande kriterier under en tolvmånadersperiod med minst ett kriterium uppfyllt under de senaste sex månaderna.

 

Aggressivt beteende mot människor och djur

1) Hotar, trakasserar eller förödmjukar ofta andra

2) Påbörjar ofta slagsmål

3) Har använt något vapen som kan orsaka allvarlig fysisk skada på andra (till exempel slagträ, tegelsten, trasig flaska, kniv, pistol)

4) Har visat fysisk grymhet mot någon människa

5) Har visat fysisk grymhet mot något djur

6) Stöld under direkt konfrontation med offret (till exempel väskryckning, rån med eller utan fysiskt våld eller vapenhot)

7) Har tvingat någon till sexuellt umgänge

 

Skadegörelse

8) Har stuckit något i brand i avsikt att orsaka allvarlig skada

9) Har avsiktligt förstört andras egendom (på annat sätt än genom brand) 

 

Bedrägligt beteende eller stöld

10) Har brutit sig in i någon annans bostad, lokal, eller bil

11) Ljuger ofta i syfte att uppnå fördelar eller undvika skyldigheter mot andra

12) Har tillskansat sig värden utan direkt konfrontation med offret (till exempel snatteri, förfalskning)

 

Allvarliga norm- och regelbrott

13) Är ofta ute på nätterna (med början före 13 års ålder) trots föräldrarnas förbud

14) Har rymt från föräldrahemmet eller fosterhemmet och stannat borta över natten minst två gånger (eller en gång om det rörde sig om en längre tid)

15) Skolkar ofta från skolan (med början före 13 års ålder)

 

B. Beteendestörningen orsakar kliniskt signifikant funktionsnedsättning socialt eller i arbete eller studier.

C. Om personen är 18 år eller äldre får kriterierna för antisocial personlighetsstörning inte vara uppfyllda

Världshälsoorganisationen har tagit fram liknande kriterier som i praktiken mest används i Europa. Dessa ICD10-kriterier förändras inte på samma dynamiska sätt eftersom den mesta grundforskningen utförs i USA.