Kamrater/Fritid

Flickor som hoppar hopprep.
Miljöer som saknar en tydlig struktur som t ex skolgården kräver extra mycket av personer med Asperger.

Barn med Aspergers syndrom behöver minst lika mycket stöd för att klara kontakten med andra barn och fritidsaktiviteter som de behöver för att klara förskola-/skola. Miljöer med avsaknad av tydlig struktur som en skolgård eller lekplats kräver extra mycket av de färdigheter som barnen med Aspergers syndrom i så stor utsträckning saknar. Samtidigt är mycket av det viktigaste som barnet behöver lära sig möjligt att utveckla i sådana sammanhang.

Svårigheter att förstå sociala koder gör att det kan uppstå konflikter med kamrater när det händer oväntade saker. Ett barn med Asperger syndrom har därför stor nytta av att lära sig de sociala spelregler som gäller även om de kan uppfattas som ologiska. Det kan minska konflikterna med omgivningen.

Det kan t ex handla om outtalade regler och underförstådda överenskommelser om vilka som ska delta och vad var och en förväntas göra under en aktivitet. Det kan därför vara nödvändigt att detaljerat lära sig hur det går till i olika gemensamma aktiviteter.