Skola

Ungdomar i skolarbete.
Det är vanligt att barn med ADHD har svårigheter att klara alla de krav som ställs på barn i förskolan och framför allt skolan.

Det kan gälla att kunna sitta still och koncentrera sig under längre perioder. Att lära sig att lyssna även när man inte är direkt tilltalad. Att förstå instruktioner. Att hålla reda på tider, sina saker mm. Att kunna vistas i grupp med andra, följa regler, arbeta självständigt, och så vidare.

Barnen behöver en individuellt anpassad pedagogik och undervisningssituation där de kan lära i sin egen takt och de behöver mycket individuellt stöd. Mycket hänger på den enskilda lärarens inställning och förståelse men också på vilka resurser som förskolan/skolan är beredd att ställa till förfogande.

Som förälder är du med din kunskap om barnet en oundgänglig resurs för förskolan och skolan. Erbjud din kunskap och våga ställa krav. Acceptera aldrig någonsin att ditt barn utsätts för mobbning eller annan utstötning.

Begär att det görs ett åtgärdsprogram där du som förälder deltar i planeringen av hur barnets förskolevistelse/ skolgång ska läggas upp. Se till att regelbundna träffar kommer till stånd där programmet utvärderas och ändras efter behov.

Bli överens om läxläsning och gör vid behov ett individuellt schema. Klargör vad som är förskolans/skolans ansvar och vad som är ditt som förälder.

För den dagliga kontakten mellan hem och förskola/skola kan man skaffa sig ett enkelt rapporteringssystem, exempelvis en kontaktbok.